Hebrews 12:9 (Not Finished)

Hebrews 12:9 (Not Finished)

Greek: 9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν;

My Translation: 9 After that, of our flesh truly we fathers have had, chastisers, and we gave reverence: will we not much rather submit ourselves to the father of spirits and we will live?

KJV: 9 Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?

My translations are purposefully stretched and should not be viewed as more accurate than the KJV translation unless I say so in the post. I'm trying to show the range lying between the original Greek text and the English.

I have not yet begun work on a post to discuss this Scripture Mastery selection, but I've posted up my translation until I finish the post.

Tom Doggett

Tom Doggett

I'm a programmer, Ancient Greek reader, feminist, spouse and partner, and a dad.

View Comments