Galatians 5:22-23 (Not Finished)

Galatians 5:22-23 (Not Finished)

Greek: 22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.

My Translation: 22 But the fruit of the spirit is love, joyfulness, rest, patience, kindness, goodness, belief, 23 meekness, self-control: and these things there is no law.

KJV: 6 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, 6 Meekness, temperance: against such there is no law.

My translations are purposefully stretched and should not be viewed as more accurate than the KJV translation unless I say so in the post. I'm trying to show the range lying between the original Greek text and the English.

I have not yet begun work on a post to discuss this Scripture Mastery selection, but I've posted up my translation until I finish the post.

Tom Doggett

Tom Doggett

I'm a programmer, Ancient Greek reader, feminist, spouse and partner, and a dad.

View Comments