Matthew 22:36-39 (Not Finished)

Matthew 22:36-39 (Not Finished)

Greek: 36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

My Translation: 36 "Teacher, which commandment is greatest in the law?" 37 And he [some manuscripts "Jesus"] affirmed to him, "You will love the lord, your god, in the entirety of your heart and the entirety of your soul (psyche) and the entirety of your mind. 38 This is the greatest and chief [some manuscripts "chief and greatest"] commandment. 39 And the secondary is similar to it: You will love your neighbor as yourself."

KJV: 36 Master, which is the great commandment in the law? 37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

My translations are purposefully stretched and should not be viewed as more accurate than the KJV translation unless I say so in the post. I'm trying to show the range lying between the original Greek text and the English.

I have not yet begun work on a post to discuss this Scripture Mastery selection, but I've posted up my translation until I finish the post.

Tom Doggett

Tom Doggett

I'm a programmer, Ancient Greek reader, feminist, spouse and partner, and a dad.

View Comments